Vịt gì đi bằng 2 chân?

Asked on Tháng Tám 3, 2019 in Đố vui.
Add Comment
1 Answer(s)
Vịt nào cũng đi bằng 2 chân
Answered on Tháng Tám 3, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.